Výpis najdôležitejších pravidiel futsalu (upozorňujeme, že sa jedná iba o jednoduchý výpis, ktorý neobsahuje rôzne výnimky- preto odporúčame naštudovať si kompletné pravidlá na stránke futsalového zväzu) :

 

V každom pokutovom území sa umiestni pokutová značka vo vzdialenosti 6 m od bránky.

Značka druhého pokutového kopu sa umiestni 10 m od bránky.

Stretnutie hrajú dve družstvá. V stretnutí môže hrať za každé družstvo najviac päť hráčov, z ktorých jeden musí byť brankár. Stretnutie sa nemôže začať alebo sa nemôže v ňom pokračovať, ak ktorékoľvek družstvo pozostáva z menej ako troch hráčov.

Akýkoľvek hráč si môže vymeniť miesto s brankárom, ale musí tak urobiť počas prerušenia hry a musí o chystanej výmene informovať rozhodcu.

Za udelenie červenej karty, je hráč vylúčený zo zápasu, a jeho tím hrá v oslabení 2 minúty.

Priamy voľný kop od šiesteho akumulovaného faulu je nariadený za šiesty akumulovaný faul a za každý nasledovný akumulovaný faul, ktorého sa dopustí družstvo v každom polčase. Ak dôjde k šiestemu alebo nasledovnému akumulovanému faulu vo vnútri pokutového územia previnilého družstva, musí byť nariadený pokutový kop. 

Z kopu z autu nemôže byť priamo dosiahnutý gól. (vzdialenosť protihráča 5 metrov)

Brankár rozohráva loptu z ruky po prerušenej hre. (má 4 sekundy)

Z hodu od bránky nemôže byť priamo dosiahnutý gól. (Brankár nemôže dať gól rukou ani z hry)

Z rohového kopu môže byť priamo dosiahnutý gól , avšak iba proti súperovi. (vzdialenosť protihráča 5 metrov)

Náhradník môže nahradiť vylúčeného hráča a vstúpiť na hraciu plochu dve minúty po jeho vylúčení z hry za predpokladu, že k tomu dostal povolenie od rozhodcu, asistenta rozhodcu. 

Pokiaľ po dosiahnutí gólu, ale pred nadviazaním na hru rozhodca zistí, že v okamihu dosiahnutia gólu sa na hracej ploche nachádzala ďalšia osoba, tak gól neuzná, pokiaľ ďalšou osobou bol hráč, náhradník, vylúčený hráč alebo člen realizačného tímu družstva, ktoré dosiahlo gól. Nadviazanie na hru je vykonané priamym voľným kopom z miesta, kde sa v tom okamihu nachádzala ďalšia osoba. 

Každé družstvo môže v každom z polčasov čerpať jednominútový oddychový čas.

V prípade, že je bránka posunutá alebo prevrátená úmyselne alebo náhodne hráčom brániaceho sa družstva (vrátane brankára) a rozhodca usúdi, že lopta prešla cez bránkovú čiaru, rozhodcovia uznajú gól. 

Vo futsale nie je postavenie mimo hry.

Brankár sa nemôže dotknúť lopty na svojej polovici hracej plochy v týchto situáciách:

· Ak, po zahraní lopty, sa jej znova dotkne na vlastnej polovici hracej plochy po tom, čo mu ju úmyselne prihral spoluhráč bez toho, aby sa lopty dotkol alebo s ňou hral súper:

-brankár má loptu pod kontrolou, ak sa jej dotkne akoukoľvek časťou tela s výnimkou náhodného odrazu do brankára.

· Ak sa dotkne lopty rukou vo vlastnom pokutovom území po tom, čo mu bola kopnutá spoluhráčom.

· Ak sa dotkne lopty rukou vo vlastnom pokutovom území po tom, čo ju dostal priamo od spoluhráča z kopu z autu.

Po týchto porušeniach pravidiel sa kope nepriamy voľný kop.

Priamy voľný kop sa nariadi, ak sa hráč dopustí jedného z nasledujúcich priestupkov voči súperovi a je vykonaný neopatrným, riskantným spôsobom, alebo nadmernou silou. Hráč:

vrazí

skočí

kopne alebo pokúsi sa kopnúť

sotí

udrie alebo sa pokúsi udrieť, vrátane udretia hlavou

zakázaným spôsobom odoberá loptu alebo atakuje hráča

podrazí alebo sa pokúša podraziť

uhryzne alebo opľuje osobu uvedenú ako člena realizačného tímu alebo rozhodcu

hodí alebo kopne predmet do lopty, protihráča alebo rozhodcu

úmyselne posunie bránku tak, aby sa dostala do kontaktu s loptou.

Ak je priestupok spôsobený fyzickým kontaktom, je potrestaný priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom.

• “Neopatrný” znamená, že hráč nepreukázal dostatok pozornosti alebo ohľaduplnosti, keď napádal súpera alebo zákrok vykonal neopatrným spôsobom. V takomto prípade sa nevyžaduje disciplinárna sankcia.

• “Riskantný” znamená, že hráč zákrok vykonal s ignorovaním nebezpečenstva alebo dôsledkov pre súpera. Vinník musí byť napomenutý.

• “ Vykonaný nadmernou silou” znamená, že hráč pri zákroku presiahol akceptovateľnú mieru použitia sily a ohrozil bezpečnosť a zdravie súpera. Vinník musí byť vylúčený z hry.

Priamy voľný kop sa tiež nariadi v prípadoch, ak sa hráč dopustí akéhokoľvek z nasledujúcich priestupkov:

zakázanej hry rukou, s výnimkou brankára vo vlastnom pokutovom území

drží súpera 58

bráni súperovi v hre s kontaktom

pohryzie alebo opľuje

hodí objekt do lopty, súpera alebo rozhodcu, alebo vykoná kontakt s loptou predmetom držaným v ruke.

Všetky vyššie uvedené priestupky sa považujú za akumulované fauly. 

Nepriamy voľný kop sa nariadi, ak hráč:

hrá nebezpečným spôsobom;

bráni súperovi v hre bez kontaktu;

vykoná úmyselný trik tak, aby bola lopta (vrátane voľného kopu) prihratá brankárovi hlavou, hrudníkom, kolenom atď. s úmyslom obísť pravidlá bez ohľadu na to, či sa brankár dotkne lopty rukou alebo nie; brankár je potrestaný, ak je zodpovedný za iniciatívu úmyselného triku;

protestuje, používa pohoršujúce, urážlivé alebo hanlivé výroky, gestá, alebo sa dopustí iných verbálnych prejavov;

bráni brankárovi v rozohratí lopty, keď ju má v rukách pod kontrolou, kope alebo sa pokúša kopnúť do lopty, keď sa brankár snaží loptu rozohrať;

sa dopúšťa iného priestupku, ktorý nie je uvedený v Pravidlách futsalu a za ktorý rozhodca hráča napomína alebo vylučuje z hry. Nepriamy voľný kop sa nariadi, ak sa brankár vo vlastnom pokutovom území dopustí ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov: 60

vo vlastnom pokutovom území alebo na vlastnej polovici hracej plochy má loptu pod kontrolou (rukami alebo nohami) dlhšie ako štyri sekundy;

po odohraní lopty sa jej opätovne dotkne na vlastnej polovici hracej plochy po tom, čo mu ju úmyselne prihral jeho spoluhráč bez toho, aby sa medzitým lopty dotkol alebo s ňou hral súper;

vo vlastnom pokutovom území sa dotkne lopty rukami po tom, čo mu ju úmyselne kopol spoluhráč;

vo vlastnom pokutovom území sa dotkne lopty rukami po tom, ako ju brankárovi úmyselne prihral spoluhráč (vrátane výkopu, kopu z autu).

ak je zakázané domácimi pravidlami pre mládež, seniorov, zdravotne postihnutých a grassroots futsal, aby brankár vyhodil loptu priamo cez stredovú čiaru, musí byť nariadený nepriamy voľný kop pre družstvo súpera z miesta, kde lopta prekročila túto čiaru. 

Nebezpečná hra Za nebezpečnú hru sa považuje akékoľvek konanie, pri ktorom hrozí zranenie súpera alebo samotného hráča, ktorý sa pokúša hrať s loptou. Nebezpečnú hru je možné spáchať na protihráčovi stojacom blízko, ktorému sa zabráni v hre s loptou z dôvodu obavy zo zranenia seba alebo iného hráča. „Nožničky“ sú povolené za predpokladu, že podľa názoru rozhodcov to nie je nebezpečné pre súpera.

Bránenie súperovi v hre bez fyzického kontaktu Za bránenie súperovi v hre bez fyzického kontaktu sa považuje taká činnosť, pri ktorej hráč telom prekáža súperovi v pohybe tak, že ho zastaví, blokuje, núti spomaliť pohyb alebo zmeniť smer pohybu v čase, keď lopta nie je v bezprostrednej blízkosti ani jedného z hráčov.

Napomínania Rozhodca hráča napomenie žltou kartou, ak sa dopustí jedného z nasledovných priestupkov:

zdržiava nadviazanie na hru;

zastavení strelu súpera nedovolenou hrou rukou, ktorá smeruje do priestoru bránky, v ktorej je brankár

slovom alebo akciou vyjadruje nesúhlas s rozhodnutím rozhodcu;

vykoná úmyselný trik, ktorým loptu prihrá (vrátane voľného kopu) brankárovi hlavou, hrudníkom, kolenom atď. s úmyslom obísť pravidlá bez ohľadu na to, či sa brankár dotkne lopty rukou alebo nie; brankár je potrestaný, ak je zodpovedný za iniciatívu úmyselného triku 63

bez súhlasu rozhodcu vstúpi, znova vstúpi alebo úmyselne opustí hraciu plochu alebo v rozpore s procedúrou striedania;

nedodrží požadovanú vzdialenosť pri zahrávaní kopu z rohu, voľného kopu alebo pri kope z autu;

sústavne sa dopúšťa priestupkov bez špecifikácie ich počtu alebo dôvodov vyjadrujúcich význam slova „sústavne“;

správa sa nešportovo. 

Vylúčenia Rozhodca vylúči hráča alebo náhradníka, keď sa dopustí jedného z nasledovných priestupkov:

zmarí súperovmu družstvu dosiahnutie gólu alebo jasnú gólovú príležitosť tým, že zahrá s loptou rukou, netýka sa to brankára v jeho vlastnom pokutovom území alebo pohybom/prevrátením bránky (napríklad, ak zabráni, aby lopta prešla cez bránkovú čiaru).

zmarí dosiahnutie gólu alebo jasnú gólovú príležitosť súperovi (za predpokladu, že bránka nie je “chránená” brankárom brániaceho družstva), ktorý svojím pohybom smeruje k bránke previnivšieho sa družstva tým, že sa dopustí priestupku, za ktorý sa nariaďuje voľný kop.

dopustí sa surovej hry

pohryzie alebo opľuje

dopustí sa hrubého nešportového správania

použije pohoršujúce, urážlivé alebo hanlivé výroky alebo gestá

je napomenutý druhýkrát v tom istom stretnutí.

Surová hra Hráč, ktorý v súboji o loptu alebo pri napádaní ohrozuje bezpečnosť súpera alebo používa nadmernú silu, prípadne brutalitu, musí byť potrestaný za surovú hru. Každý hráč, ktorý v súboji o loptu napáda súpera tým spôsobom, že na neho skočí jednou alebo obomi nohami spredu, zboku alebo zozadu, a vykoná to nadmernou silou alebo tým ohrozuje bezpečnosť súpera, dopúšťa sa surovej hry. Hrubé nešportové správanie Hráč sa dopúšťa hrubého nešportového správania, ak používa alebo sa pokúša použiť nadmernú silu alebo brutalitu voči súperovi mimo súboja o loptu, prípadne voči spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, rozhodcovi, divákovi alebo ktorejkoľvek inej osobe, bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo ku kontaktu. 

Ak je gól dosiahnutý priamo

z priameho voľného kopu do súperovej bránky rozhodca gól uzná.

z nepriameho voľného kopu do súperovej bránky, rozhodca nariadi kop od bránky (výnimka, ak obaja rozhodcovia nesignalizovali nepriamy voľný kop).

z priameho alebo nepriameho voľného kopu do vlastnej bránky, rozhodca nariadi kop z rohu.

 

Organizačný výbor MMFL si vyhradil iba tieto zmeny v oficiálnych futsalových pravidlách:

1. Hrací čas 2x25 min, čas je zastavený počas zápasu iba pri vážnych situáciách (napr. zranenie hráča), počas posledných 2 minút zápasu pri tesnom stave (rozdiel v skóre max. o 2 góly) sa čas zastavuje pri každom prerušení hry.

2. Polčasová prestávka je maximálne 3 min.

3. UPOZORNENIE: Okrem disciplinárnych opatrení prijatých rozhodcami priamo v zápase (napr. vylúčenie hráča) si organizačný výbor MMFL vyhradzuje právo na udeľovanie trestov hráčom, ktorí sa správajú agresívne k iným hráčom, divákom, rozhodcom alebo organizátorom, a to i mimo hracej plochy (ide najmä o vyhrážky, prípadne fyzické násilie). Výšku a druh trestu určí organizačný výbor MMFL, potrestaný môže byť i hráčov tím (trest bude zverejnený na stránke ligy).

4. Po každej tretej žltej karte udelenej hráčovi v základnej časti nasleduje jeho jednozápasový dištanc na nasledujúci zápas v základnej časti. Po každej druhej žltej karte alebo červenej karte udelenej hráčovi v play off  nasleduje jeho jednozápasový dištanc na nasledujúci zápas v play off.

5. Rozhodca môže v zápase udeliť zelenú kartu hráčovi za akt fair play, s prihliadnutím na situáciu, najmä ak sa hráč prizná, a tým opraví chybný verdikt rozhodcu, alebo preruší hru po zranení protihráča. Udelenie zelenej karty nemá vplyv na hru.

6. Organizačný výbor MMFL odporúča štulpne, chrániče a čísla na dresoch, nie sú však povinné.