Nadchádzajúce zápasy

Hráči: Červené karty

Výsledky zápasov

15-02-2020 19:30
11 : 3
FC Selavy   SC Palermo
15-02-2020 18:15
11 : 4
Banco Casino   Brothers
15-02-2020 17:00
9 : 1
SC Palermo   Brothers
15-02-2020 16:00
3 : 2
FC Selavy   Banco Casino
01-02-2020 17:00
8 : 3
Banco Casino   Naostro
01-02-2020 16:00
2 : 5
Rb7   Brothers
01-02-2020 15:00
7 : 1
SC Palermo   HC Elizabeth
01-02-2020 14:00
16 : 6
FC Selavy   Bazinga!

 Výpis najdôležitejších pravidiel futsalu (upozorňujeme, že sa jedná iba o jednoduchý výpis, ktorý neobsahuje rôzne výnimky- preto odporúčame naštudovať si kompletné pravidlá na našej stránke, alebo stránke futsalového zväzu) :

 

V každom pokutovom území sa umiestni pokutová značka vo vzdialenosti 6 m od bránky.

 

Značka druhého pokutového kopu sa umiestni 10 m od bránky.

 

Akumulované fauly • Sú tie priestupky uvedené v Pravidle 12, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný alebo pokutový kop. • Akumulované fauly spáchané družstvom v každom polčase sú zaznamenávané v zápise o stretnutí. • Rozhodcovia môže uplatniť výhodu v hre, ak družstvo ešte nespáchalo päť akumulovaných faulov alebo ak by bolo družstvu súpera zabránené v dosiahnutiu gólu alebo jasnej gólovej príležitosti. • Ak rozhodcovia uplatnia výhodu v hre, musia použiť povinné signály na signalizovanie akumulovaného faulu časomeračovi a tretiemu rozhodcovi bezprostredne po prerušení hry. • Akumulované fauly družstva v predĺžení sa družstvu pripočítavajú k celkovému počtu akumulovaných faulov družstva z druhého polčasu. 74 5 Priamy voľný kop od šiesteho akumulovaného faulu v každom polčase (DFKSAF) Priamy voľný kop od šiesteho akumulovaného faulu je nariadený za šiesty akumulovaný faul a za každý nasledovný akumulovaný faul, ktorého sa dopustí družstvo v každom polčase. Ak dôjde k šiestemu alebo nasledovnému akumulovanému faulu vo vnútri pokutového územia previnilého družstva, musí byť nariadený pokutový kop. Z priameho voľného kopu od šiesteho akumulovaného faulu môže byť priamo strelený gól, a hráč musí loptu rozohrať so zámerom dosiahnuť gól. Brániace družstvo nesmie postaviť múr na obranu proti priamemu voľnému kopu od šiesteho akumulovaného faulu. Procedúra • Lopta musí stáť nehybne na značke 10 m pokutového kopu alebo na mieste, kde DFKSAF bol spáchaný (za predpokladu, že to bolo v oblasti medzi bránkovou čiarou brániaceho sa družstva a pomyselnou čiarou mimo pokutového územia, ktorá je 10 m od bránky a rovnobežne s bránkovou čiarou). • Ak k priestupku DFKSAF došlo v tejto oblasti (medzi bránkovou čiarou brániaceho sa družstva a pomyselnou čiarou mimo pokutového územia, ktorá je 10 m od bránky a rovnobežne s bránkovou čiarou), družstvo vykonávajúce voľný kop si môže vybrať zahrávať DFKSAF zo značky 10 m pokutového kopu alebo z miesta, kde došlo k priestupku. • Bránkové žrde, brvno a sieť sa nesmú hýbať. • Hráč vykonávajúci DFKSAF kop musí byť jasne určený. • Pozícia hráča pri zahrávaní DFKSAF je určená pozíciou jeho nôh alebo akejkoľvek časti jeho tela, ktorá sa dotýka hracej plochy • Brankár musí byť vo vlastnom pokutovom území a aspoň 5 m vzdialený od lopty, pokiaľ nie je kopnuté do lopty. • Všetci hráči, s výnimkou vykonávateľa kopu a brankára brániaceho sa družstva, musia byť: • na hracej ploche; • vo vzdialenosti aspoň 5m od lopty; • za loptou; • mimo pokutového územia. • Ak hráči zaujali pozíciu v súlade s PRAVIDLOM 13, rozhodca udelí signál na vykonanie DFKSAF. • Hráč zahrávajúci DFKSAF musí loptu kopnúť smerom na bránku brániaceho sa družstva s úmyslom dosiahnuť priamo gól; strela pätou je 75 povolená za predpokladu, že lopta smeruje priamo na bránku súpera s úmyslom dosiahnutia gólu. • Lopta je v hre, akonáhle je do nej kopnuté a jasne sa pohne. • Zahrávajúci hráč sa nesmie dotknúť lopty znova, kým sa jej nedotkne iný hráč. • Ak je DFKSAF nariadený s uplynutím polčasu, polčas bude ukončený až po vykonaní DFKSAF. Kop sa považuje za dokončený ak je lopta v hre a: • lopta sa prestane pohybovať alebo sa dostane mimo hru; • loptu zahrá ktorýkoľvek iný hráč (vrátane zahrávajúceho), s výnimkou brankára brániaceho sa družstva; • rozhodcovia prerušia hru za priestupok zahrávajúceho hráča alebo jeho družstva • Ak sa hráč brániaceho družstva (vrátane brankára) dopustí priestupku a DFKSAF neskončil gólom, kop sa musí opakovať. Porušenia a sankcie • Ak jeden z rozhodcov dal signál na vykonanie DFKSAF, kop musí byť vykonaný do štyroch sekúnd. Ak kop nie je vykonaný do štyroch sekúnd, bude nariadený nepriamy voľný kop v prospech súpera z miesta, kde sa mal DFKSAF vykonať. • Predtým ako je lopta v hre a: • hráč zahrávajúci DFKSAF alebo spoluhráč sa dopustí priestupku:   a je dosiahnutý gól, kop sa opakuje;  a nie je dosiahnutý gól, rozhodca preruší hru, na ktorú nadviaže nepriamym voľným kopom v prospech súpera; s výnimkou nasledovných situácií, keď je hra prerušená a znovu nadviazaná nepriamym voľným kopom v prospech súpera, bez ohľadu na to, či je strelený gól alebo nie:  DFKSAF nie je kopnutý priamo na bránku súpera s úmyslom dosiahnuť gól;  Ak vykoná kop spoluhráč pôvodne určeného hráča, ktorý bude napomenutý;  Rozohrávajúci hráč zastaví a kopne do lopty po ukončenom rozbehu (klamlivý pohyb počas rozbehu je povolený), rozhodca napomenie hráča.  • Brániaci brankár sa dopustí priestupku a:  je dosiahnutý gól, gól je uznaný;  lopta minie bránku alebo sa odrazí od brvna alebo bránkovej žrde, kop sa opakuje len v prípade, ak priestupok brankára zreteľne ovplyvnil hráča zahrávajúceho kop 76   brankár loptu chytí alebo vyrazí, kop sa opakuje.  Ak sa v dôsledku priestupku brankára kop opakuje, bude pri prvom priestupku brankár verbálne upozornený a za každý nasledujúci priestupok bude napomenutý. • Brániaci hráč sa dopustí priestupku a:  je dosiahnutý gól, gól je uznaný;  nie je dosiahnutý gól, kop sa opakuje a previnilý hráč je verbálne upozornený a za každý nasledujúci priestupok bude napomenutý. • Hráči oboch družstiev sa dopustia priestupku, kop sa bude opakovať, pokiaľ sa jeden z hráčov nedopustí závažnejšieho priestupku (klamlivý pohyb); previnilí hráči budú pri prvom priestupku upozornený verbálne a za každý nasledujúci priestupok budú napomenutí. • Ak sa brániaci brankár a zahrávajúci hráč dopustia priestupku súčasne, hráč je napomenutý a na hru sa nadviaže nepriamym voľným kopom v prospech súpera. Súper, ktorý bráni zahrávajúcemu hráčovi v pohybe smerom k lopte pri zahrávaní DFKSAF, musí byť napomenutý aj keď dodrží minimálnu vzdialenosť 5 m. • Ak po tom, ako bol DFKSAF vykonaný a: • hráč, ktorý kop vykonal, sa dotkol lopty predtým, ako sa jej dotkol iný hráč:  rozhodca preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop alebo priamy voľný kop, ak sa dotkol lopty rukou v prospech súpera. • lopty, ktorá je v pohybe dopredu smerom na bránku, sa dotkne cudzí predmet alebo objekt:  kop sa opakuje, pokiaľ lopta smeruje na bránku súpera a ovplyvnenie nezabráni brankárovi alebo hráčovi brániaceho sa družstva hrať s loptou, v takom prípade je dosiahnutý gól, ak lopta prejde za bránkovú čiaru medzi bránkové žrde (aj keď došlo ku kontaktu s loptou), s výnimkou, ak ovplyvnenie hry spôsobilo  útočiace družstvo. • Lopta sa odrazí do hracej plochy od brankára, bránkovej žrde alebo brvna a následne sa jej dotkne cudzí predmet alebo objekt:   rozhodcovia prerušia hru;  na hru nadviažu rozhodcovskou loptou z miesta, kde sa jej cudzí predmet alebo objekt dotko

 

Stretnutie sa nemôže začať, ak akékoľvek mužstvo pozostáva z menej ako troch hráčov.

 

Postup pri striedaní:

Striedanie môže byť vykonané kedykoľvek, či už je lopta v hre alebo mimo hry.

Pri striedaní hráčov musia byť dodržané tieto podmienky:

· striedaný hráč opustí hraciu plochu cez zónu určenú na striedanie

svojho mužstva

· náhradník nevstúpi na hraciu plochu skôr, než ju striedaný hráč opustí

 

Náhradník môže nahradiť vylúčeného hráča a vstúpiť na hraciu plochu 2 minúty po jeho vylúčení z hry za predpokladu, že k tomu dostal povolenie od asistenta rozhodcu (časomerača alebo tretieho rozhodcu); ak mužstvo vylúčeného hráča dostane gól pred vypršaním 2 minút, postupuje sa takto:

· ak hrá päť hráčov proti štyrom a mužstvo s vyšším počtom hráčov strelí gól, mužstvo so štyrmi hráčmi môže byť doplnené piatym hráčom

· ak obe mužstvá hrajú s tromi alebo štyrmi hráčmi a je strelený gól, obe mužstvá pokračujú v hre s rovnakým počtom hráčov

· ak hrá päť hráčov proti trom, alebo štyria proti trom, a tím s vyšším počtom hráčov strelí gól, tím s tromi hráčmi môže byť doplnený o jedného hráča

· ak gól strelí mužstvo s nižším počtom hráčov, hra pokračuje bez zmeny v počte hráčov.

 

Ak počas polčasu prišlo k spáchaniu priestupku, za ktorý sa nariaďuje priamy voľný kop pred šiestym akumulovaným faulom, polčas sa skončí, ak:

· lopta nie je kopnutá priamo na bránku

 

Vo futsale nie je postavenie mimo hry.

 

Priamy voľný kop sa nariadi, ak sa hráč dopustí jedného z nasledujúcich priestupkov voči súperovi a je vykonaný neopatrným, riskantným spôsobom, alebo nadmernou silou. Hráč: • vrazí • skočí • kopne alebo pokúsi sa kopnúť • sotí • udrie alebo sa pokúsi udrieť, vrátane udretia hlavou • zakázaným spôsobom odoberá loptu alebo atakuje hráča • podrazí alebo sa pokúša podraziť • uhryzne alebo opľuje osobu uvedenú ako člena realizačného tímu alebo rozhodcu • hodí alebo kopne predmet do lopty, protihráča alebo rozhodcu • úmyselne posunie bránku tak, aby sa dostala do kontaktu s loptou Ak je priestupok spôsobený fyzickým kontaktom, je potrestaný priamym voľným kopom alebo pokutovým kopom. • “Neopatrný” znamená, že hráč nepreukázal dostatok pozornosti alebo ohľaduplnosti, keď napádal súpera alebo zákrok vykonal neopatrným spôsobom. V takomto prípade sa nevyžaduje disciplinárna sankcia. • “Riskantný” znamená, že hráč zákrok vykonal s ignorovaním nebezpečenstva alebo dôsledkov pre súpera. Vinník musí byť napomenutý. • “ Vykonaný nadmernou silou” znamená, že hráč pri zákroku presiahol akceptovateľnú mieru použitia sily a ohrozil bezpečnosť a zdravie súpera. Vinník musí byť vylúčený z hry. Priamy voľný kop sa tiež nariadi v prípadoch, ak sa hráč dopustí akéhokoľvek z nasledujúcich priestupkov: • zakázanej hry rukou, s výnimkou brankára vo vlastnom pokutovom území • drží súpera 58 • bráni súperovi v hre s kontaktom • pohryzie alebo opľuje • hodí objekt do lopty, súpera alebo rozhodcu, alebo vykoná kontakt s loptou predmetom držaným v ruke. Všetky vyššie uvedené priestupky sa považujú za akumulované fauly. 

Priamy voľný kop sa vykoná z miesta, kde k priestupku došlo (pozri Pravidlo 13 –Pozícia pri voľnom kope). Priamy alebo nepriamy voľný kop, zahrávaný v pokutovom území brániaceho sa mužstva

· všetci hráči súpera musia byť pred vykonaním kopu vzdialení aspoň 5 m od lopty

Všetky vyššie uvedené priestupky sa považujú za akumulované fauly.

 

Nepriamy voľný kop sa nariadi, ak hráč: • hrá nebezpečným spôsobom; • bráni súperovi v hre bez kontaktu; • vykoná úmyselný trik tak, aby bola lopta (vrátane voľného kopu) prihratá brankárovi hlavou, hrudníkom, kolenom atď. s úmyslom obísť pravidlá bez ohľadu na to, či sa brankár dotkne lopty rukou alebo nie; brankár je potrestaný, ak je zodpovedný za iniciatívu úmyselného triku; • protestuje, používa pohoršujúce, urážlivé alebo hanlivé výroky, gestá, alebo sa dopustí iných verbálnych prejavov; • bráni brankárovi v rozohratí lopty, keď ju má v rukách pod kontrolou, kope alebo sa pokúša kopnúť do lopty, keď sa brankár snaží loptu rozohrať; • sa dopúšťa iného priestupku, ktorý nie je uvedený v Pravidlách futsalu a za ktorý rozhodca hráča napomína alebo vylučuje z hry. Nepriamy voľný kop sa nariadi, ak sa brankár vo vlastnom pokutovom území dopustí ktoréhokoľvek z nasledujúcich priestupkov: 60 • vo vlastnom pokutovom území alebo na vlastnej polovici hracej plochy má loptu pod kontrolou (rukami alebo nohami) dlhšie ako štyri sekundy; • po odohraní lopty sa jej opätovne dotkne na vlastnej polovici hracej plochy po tom, čo mu ju úmyselne prihral jeho spoluhráč bez toho, aby sa medzitým lopty dotkol alebo s ňou hral súper; • vo vlastnom pokutovom území sa dotkne lopty rukami po tom, čo mu ju úmyselne kopol spoluhráč; • vo vlastnom pokutovom území sa dotkne lopty rukami po tom, ako ju brankárovi úmyselne prihral spoluhráč (vrátane výkopu, kopu z autu). • ak je zakázané domácimi pravidlami pre mládež, seniorov, zdravotne postihnutých a grassroots futsal, aby brankár vyhodil loptu priamo cez stredovú čiaru, musí byť nariadený nepriamy voľný kop pre družstvo súpera z miesta, kde lopta prekročila túto čiaru. 

Zmarenie jasnej gólovej príležitosti (DOGSO) Ak hráč zmarí súperovi jasnú gólovú príležitosť zakázanou hrou rukou, musí byť vylúčený, bez ohľadu na miesto priestupku. Ak sa hráč dopustí v jeho vlastnom pokutovom území voči súperovi priestupku, ktorým zmarí jasnú gólovú príležitosť súpera a rozhodca nariadi pokutový kop, vinník bude napomenutý, ak sa pri priestupku pokúšal hrať s loptou. Vo všetkých ďalších prípadoch, ako napríklad držanie, sotenie, keďže sa vinník nepokúša hrať s loptou alebo nemá možnosť hrať s loptou, musí byť vylúčený z hry. Ak hráč, náhradník, vylúčený hráč alebo člen realizačného tímu vstúpi na hraciu plochu bez súhlasu rozhodcu alebo v rozpore s procedúrou striedania a ovplyvní hru alebo súpera a zmarí tým súperovi dosiahnutie gólu alebo jeho jasnú gólovú príležitosť, tak sa dopúšťa priestupku, za ktorý sa vylučuje z hry. Pri rozhodovaní o DOGSO musia byť brané do úvahy nasledovné okolnosti: • vzdialenosť miesta priestupku od bránky • smer hry • pravdepodobnosť držania lopty alebo získania kontroly nad ňou • postavenie a počet brániacich hráčov, vrátane brankára • bránka je alebo nie je “chránená” Ak je brankár v postavení tesne pred vlastnou bránkou – bránka sa považuje za „chránenú“ a nie je možné priestupok považovať za DOGSO a to ani vtedy, ak situácia spĺňa všetky ostatné kritéria pre DOGSO. Ak sa brankár dopustí priestupku, ktorým súperovi zmarí jasnú gólovú príležitosť na strelenie gólu alebo zabráni súperovi streliť gól alebo súperovi zmarí jasnú gólovú príležitosť zakázanou hrou rukou mimo pokutového územia, keď je bránka „neschránená“ alebo „chránená“ iba brániacim hráčom v postavení za brankárom, brankár sa dopustil DOGSO a je vylúčený. Ak počet útočiacich hráčov je vyšší alebo rovnaký ako počet brániacich hráčov a brankár „nechráni“ svoju bránku, považuje sa to za DOGSO. 66 Surová hra Hráč, ktorý v súboji o loptu alebo pri napádaní ohrozuje bezpečnosť súpera alebo používa nadmernú silu, prípadne brutalitu, musí byť potrestaný za surovú hru. Každý hráč, ktorý v súboji o loptu napáda súpera tým spôsobom, že na neho skočí jednou alebo obomi nohami spredu, zboku alebo zozadu, a vykoná to nadmernou silou alebo tým ohrozuje bezpečnosť súpera, dopúšťa sa surovej hry. Hrubé nešportové správanie Hráč sa dopúšťa hrubého nešportového správania, ak používa alebo sa pokúša použiť nadmernú silu alebo brutalitu voči súperovi mimo súboja o loptu, prípadne voči spoluhráčovi, členovi realizačného tímu, rozhodcovi, divákovi alebo ktorejkoľvek inej osobe, bez ohľadu na to, či došlo alebo nedošlo ku kontaktu. Hráč sa môže dopustiť hrubého nešportového správania na hracej ploche, ale aj mimo nej, bez ohľadu na to, či je lopta v hre alebo nie. Nedoporučuje sa uplatnenie výhody v situáciách, v ktorých dôjde k hrubému nešportovému správaniu, pokiaľ sa nejedná o jasnú gólovú príležitosť. V takom prípade musia rozhodcovia previnilého hráča vylúčiť pri najbližšom prerušení hry. Rozhodcom sa prízvukuje, že hrubé nešportové správanie často vedie k masovým konfrontáciám, preto mu musia razantne zabrániť. Hráč alebo náhradník, ktorý sa správa hrubo nešportovo, musí byť vylúčený.

 

Vylúčenie Priestupky na vylúčenie vrátane týchto (ale nie sú obmedzené iba na tieto): • zdržiavanie znovu nadviazania na hru súperovým tímom napríklad držaním lopty, odkopnutím lopty, prekážaním hráčovi v pohybe • úmyselné opustenie technickej zóny a: • preukázanie protestu, alebo námietky voči rozhodcovi • vykonanie aktu, činu provokatívnym alebo poburujúcim spôsobom • vstúpenie do technickej zóny súpera agresívnym alebo konfrontačným spôsobom • úmyselné hodenie alebo kopnutie objektu, predmetu na hraciu plochu • vstúpenie na hraciu plochu v súvislosti s: • konfrontáciou s rozhodcom vrátane toho, ak k tomu dôjde po skončení I. polčasu alebo po stretnutí • ovplyvnením hry, hráča súpera alebo rozhodcu • fyzické alebo agresívne správanie, vrátane opľutia alebo uhryznutia • obdržanie druhej ŽK v tom istom stretnutí 68 • používanie pohoršujúceho, urážlivého alebo vulgárneho prejavu alebo gesta • používanie neautorizovaných elektronických alebo komunikačných zariadení alebo správanie sa neprimeraným spôsobom ako následok ich používania • hrubé nešportové správanie Priestupky hodením predmetu alebo lopty Vo všetkých prípadoch rozhodca vykoná primeranú disciplinárnu akciu. Ak bol priestupok vykonaný: • riskantným spôsobom, musí vinníka napomenúť za nešportové správanie • nadmernou silou, musí vinníka vylúčiť z hry za hrubé nešportové správanie

 

Signál- Jeden z rozhodcov signalizuje priamy voľný kop tak, že jednou rukou horizontálne ukáže smer, ktorým sa bude kop zahrávať a druhou rukou zvisle k povrchu, čím dá signál tretiemu rozhodcovi a časomeračovi, že sa jedná o akumulovaný faul.

 

Priamy voľný kop so šiestym akumulovaným faulom, vykoná sa zo značky druhého pokutového kopu a hráči brániaceho sa mužstva nesmú postaviť obranný múr.

Nešportové správanie sa trestá napomenutím alebo vylúčením.

Disciplinárne opatrenia:

Žltá karta slúži k napomenutiu hráča alebo náhradníka. (tím nehrá v oslabení)

Červená karta slúži k vylúčeniu hráča alebo náhradníka. (oslabenie tímu na dve minúty)

Vylúčenia Rozhodca vylúči hráča alebo náhradníka, keď sa dopustí jedného z nasledovných priestupkov: • zmarí súperovmu družstvu dosiahnutie gólu alebo jasnú gólovú príležitosť tým, že zahrá s loptou rukou, netýka sa to brankára v jeho vlastnom pokutovom území alebo pohybom/prevrátením bránky (napríklad, ak zabráni, aby lopta prešla cez bránkovú čiaru). • zmarí dosiahnutie gólu alebo jasnú gólovú príležitosť súperovi (za predpokladu, že bránka nie je “chránená” brankárom brániaceho družstva), ktorý svojím pohybom smeruje k bránke previnivšieho sa družstva tým, že sa dopustí priestupku, za ktorý sa nariaďuje voľný kop. • dopustí sa surovej hry • pohryzie alebo opľuje • dopustí sa hrubého nešportového správania • použije pohoršujúce, urážlivé alebo hanlivé výroky alebo gestá • je napomenutý druhýkrát v tom istom stretnutí 65 Hráč alebo náhradník, ktorý bol vylúčený z hry, musí opustiť ohraničený priestor ihriska a technickú zónu.

 

Pokutový kop sa nariaďuje proti mužstvu, ktoré sa počas lopty v hre dopustilo vo vnútri vlastného pokutového územia niektorého z desiatich priestupkov, za ktoré sa nariaďuje priamy voľný kop.

 

Z kopu z autu nemôže byť priamo dosiahnutý gól. (vzdialenosť protihráča 5 metrov)

 

Brankár rozohráva loptu z ruky po prerušenej hre. (má 4 sekundy)

Z hodu od bránky nemôže byť priamo dosiahnutý gól. (Brankár nemôže dať gól rukou ani z hry)

 

Z rohového kopu môže byť priamo dosiahnutý gól , avšak iba proti súperovi. (vzdialenosť protihráča 5 metrov)

 

Brankár sa nemôže dotknúť lopty na svojej polovici hracej plochy v týchto situáciách:

· Ak, po zahraní lopty, sa jej znova dotkne na vlastnej polovici hracej plochy po tom, čo mu ju úmyselne prihral spoluhráč bez toho, aby sa lopty dotkol alebo s ňou hral súper:

-brankár má loptu pod kontrolou, ak sa jej dotkne akoukoľvek časťou tela s výnimkou náhodného odrazu do brankára.

· Ak sa dotkne lopty rukou vo vlastnom pokutovom území po tom, čo mu bola kopnutá spoluhráčom.

· Ak sa dotkne lopty rukou vo vlastnom pokutovom území po tom, čo ju dostal priamo od spoluhráča z kopu z autu.

Po týchto porušeniach pravidiel sa kope nepriamy voľný kop.

 

Organizačný výbor MMFL si vyhradil iba tieto zmeny v oficiálnych futsalových pravidlách:

1. Hrací čas 2x25 min, čas je zastavený počas zápasu iba pri vážnych situáciách (napr. zranenie hráča), počas posledných 2 minút zápasu pri tesnom stave (rozdiel v skóre max. o 2 góly) sa čas zastavuje pri každom prerušení hry.

2. Polčasová prestávka je maximálne 3 min.

3. UPOZORNENIE: Okrem disciplinárnych opatrení prijatých rozhodcami priamo v zápase (napr. vylúčenie hráča) si organizačný výbor MMFL vyhradzuje právo na udeľovanie trestov hráčom, ktorí sa správajú agresívne k iným hráčom, divákom, rozhodcom alebo organizátorom, a to i mimo hracej plochy (ide najmä o vyhrážky, prípadne fyzické násilie). Výšku a druh trestu určí organizačný výbor MMFL, potrestaný môže byť i hráčov tím (trest bude zverejnený na stránke ligy).

4. Po každej tretej žltej karte udelenej hráčovi v základnej časti nasleduje jeho jednozápasový dištanc na nasledujúci zápas v základnej časti. Po každej druhej žltej karte udelenej hráčovi v play off nasleduje jeho jednozápasový dištanc na nasledujúci zápas v play off.

5. Rozhodca môže v zápase udeliť zelenú kartu hráčovi za akt fair play, s prihliadnutím na situáciu, najmä ak sa hráč prizná, a tým opraví chybný verdikt rozhodcu, alebo preruší hru po zranení protihráča. Udelenie zelenej karty nemá vplyv na hru.

6. Organizačný výbor MMFL odporúča štulpne, chrániče a čísla na dresoch, nie sú však povinné.